ΣΤΟΧΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Η δημιουργία βιώσιμων μέτρων και κοινών στρατηγικών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις που διαθέτουν λιμάνια.
  • Η επιλογή των πιο αποτελεσματικών πολιτικών από την άποψη ισορροπίας κόστους / οφέλους, προβλέποντας και προωθώντας τις εφαρμογές των οδηγιών της ΕΕ / διεθνών νομοθεσιών.


ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  1. Εντοπισμός της σχετικής συμβολής των πηγών ρύπανσης στην ποιότητα του αέρα στις 5 λιμενικές περιοχές του έργου:
    • εντοπισμός διαφορών / ομοιοτήτων μεταξύ τους.
    • σχεδιασμός μελλοντικών σεναρίων.
  2. Ενίσχυση της ικανότητας διακυβέρνησης να “διαιτητεύει” συγκρουόμενα κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά συμφέροντα, χρησιμοποιόντας την ανάλυση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την τάση σεναρίων μεταξύ των ήδη υπαρχόντων Τομεακών Προγραμμάτων (αστικά masterplans, σχέδια ανάπτυξης λιμανιού, περιβαλλοντικές περιφερειακές στρατηγικές).
  3. Διευκόλυνση και προώθηση εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των λιμενικών αρχών, των πλοιοκτητών και των χειριστών φορτίων για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από πλοία σε θέση αγκυροβολίας (προσέγγιση «πράσινων λιμένων»).