ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο είναι δομημένο σε πέντε ενότητες εργασίας:


WP1: Πληροφόρηση, επικοινωνία και κεφαλαιοποίηση των μέτρων


WP2: Διαχείριση του έργου


WP3: Πλαίσιο ανάλυσης και διασύγκρισης δειγματοληψίας

 • 3.1 Εναρκτήρια συνάντηση και πρακτική ενημέρωση (Μασσαλία).
 • 3.2 Κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων ερευνών και του κανονιστικού πλαισίου.
 • 3.3 Ενημέρωση της καταγραφής των τοπικών εκπομπών και των κοινωνικο-οικονομικών τάσεων.
 • 3.4 Διασύγκριση δειγματοληψίας στη Μασσαλία και ανάλυση δεδομένων.

WP4: Εκστρατείες παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σύσταση μοντέλου

 • 4.1 Πρώτη τεχνική και επιστημονική συνάντηση για το έργο (Βαρκελώνη).
 • 4.2 Εκστρατεία παρακολούθησης του αέρα σε κάθε περιοχή μελέτης και ανάλυση των δεδομένων.
 • 4.3 Δεύτερη τεχνική και επιστημονική συνάντηση για το έργο (Θεσσαλονίκη).
 • 4.4 Σύσταση του μοντέλου από την επεξεργασία των συνεισφερόμενων πηγών δεδομένων.

WP5: Εφαρμογή μοντέλου και στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη πόλεων – λιμανιών

 • 5.1 Τρίτη τεχνική και επιστημονική συνάντηση για το έργο (Γένοβα).
 • 5.2 Αναγνώριση του κινδύνου των δραστηριοτήτων και της ευπάθειας της συγκριτικής αξιολόγησης συστήματος
 • 5.3 Τέταρτη τεχνική και επιστημονική συνάντηση για το έργο (Βενετία).
 • 5.4 Σχεδιασμός σεναρίων για την υποστήριξη της παράκτιας ανάπτυξιακής στρατηγικής.
 • 5.5 Κοινή διακρατική στρατηγική (CTS) και τοπική υποκλιμάκωση (Τοπικά Σχέδια Προσαρμογής-LAP).
 • 5.6 Ενσωμάτωση του LAP σε κάθε εδαφικό γνωστικό πλαίσιο σαν οδηγό για την αειφόρο ανάπτυξη στις αστικές περιοχές – λιμάνια.