DESTINATARIS

  • Autoritats públiques
  • Agències de medi ambient
  • Urbanistes
  • Autoritats portuàries
  • Operadors portuaris

 

Beneficiaris finals:

  • Comunitats litorals (a mig termini)
  • Població litoral (exposada a contaminació causada per activitats portuàries)