Απογραφή των μελλοντικών εκπομπών ρύπων από τις θαλάσσιες και λιμενικές δραστηριότητες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης – Μέτρα / δράσεις για τη μείωσή τους

Στα πλαίσια του έργου APICE, υπολογίστηκαν οι μελλοντικές εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές και δραστηριότητες και από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η εκτίμηση των μελλοντικών εκπομπών έγινε βάσει δεδομένων δραστηριότητας που λήφθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ Α.Ε) αλλά και σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά στην κίνηση των πλοίων. Η περιοχή αναφοράς φαίνεται στο σχήμα 1 και το έτος αναφοράς είναι το 2020.

 

Σχήμα 1:Η περιοχή μελέτης για την οποία υπολογίστηκαν μελλοντικές εκπομπές ρύπων.

 

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ο.Λ.Θ, προβλέπεται η επέκταση του δυτικού τμήματος της 6ης προβλήτας του λιμένα κατά 550 μέτρα στο μήκος, 365 μέτρα στο πλάτος και 16 μέτρα στο βάθος. Επομένως, η ολοκλήρωση του έργου αυτού θα αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) με συνέπεια  την αύξηση στην κίνηση των φορτηγών πλοίων και στην διακίνηση των φορτίων. Επιπλέον, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ο.Λ.Θ προβλέπει την κατασκευή μαρίνας σκαφών αναψυχής στην 1η προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης οπότε και αναμένεται ραγδαία αύξηση του αριθμού των σκαφών αναψυχής στην περιοχή. Τα πρώτο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018 ενώ η κατασκευή της μαρίνας προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό  του 2015.

 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση από τις θαλάσσιες μεταφορές ρυθμίζεται με το παράρτημα VIτης Σύμβασης για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL73/78), Σύμβαση για την οποία αρμόδιος είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (ΔΟΝ). Για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές, τα συμβαλλόμενα μέρη του ΔΟΝ κατέληξαν σε σημαντική αναθεώρηση του παραρτήματος VIτης MARPOLσύμφωνα με την οποία προβλέπεται σταδιακή μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε όλες τις θαλάσσιες μεταφορές σε 0,50% την 1η Ιανουαρίου 2020. Επομένως, για τον υπολογισμό των μελλοντικών εκπομπών ρύπων από τα φορτηγά και τα επιβατηγά πλοία κατά τη διαδρομή πλεύσης λήφθηκε υπόψη η μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων σε 0,50% . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των ελιγμών στη φάση του ελλιμενισμού και κατά την παραμονή των πλοίων μέσα στο λιμάνι, η περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων έχει οριστεί σε 0,1% για την Ελλάδα σύμφωνα με την οδηγία 2005/33/EC(ΦΕΚ 173B– 30/08/2007).

Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι μελλοντικές εκπομπές ρύπων από τις επιμέρους πηγές που αφορούν στην κατηγορία των θαλάσσιων και λιμενικών δραστηριοτήτων για το έτος 2020. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, τα φορτηγά πλοία είναι η σημαντικότερη πηγή εκπομπής ρύπων. Σημαντική αύξηση έχει εκτιμηθεί ότι παρουσιάζουν οι εκπομπές από τα σκάφη αναψυχής λόγω της αύξησης στην κίνηση των σκαφών εξαιτίας της κατασκευής της μαρίνας.

 

Πίνακας 1.Μελλοντικές εκπομπές ρύπων (σε tn/έτος) από τις επιμέρους πηγές του τομέα των θαλάσσιων και λιμενικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (έτος αναφοράς 2020)

 

CO

NOx

SΟx

NMVOCs

NH3

PM10

PM2.5

Επιβατηγάπλοία

82.04

46.34

5.25

17.02

0.011

1.90

1.90

Φορτηγάπλοία

1139.80

9882.42

1517.28

160.13

1.245

247.50

247.50

Σκάφη αναψυχής

607.55

1634.15

-

215.89

0.249

170.17

160.22

Αλιευτικάσκάφη

205.63

2434.91

77.03

37.36

0.847

37.59

37.59

Ρυμουλκά

3.55

16.83

0.73

0.65

0.007

0.65

0.65

Δραστηριότητες εντός του λιμανιού

-

-

-

-

-

66.5

10.07

 

 

Στα πλαίσια του APICE, εξετάστηκαν δύο μέτρα/δράσεις μείωσης των μελλοντικών εκπομπών ρύπων από τις επιμέρους πηγές του τομέα των θαλάσσιων και λιμενικών δραστηριοτήτων. Το πρώτο μέτρο αφορά στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων κατά τη διαδικασία απόθεσης του χύδην φορτίου στους υπαίθριους χώρους του λιμένα. Πιο συγκεκριμένα, ο καταιονισμός του φορτίου με νερό σε συνδυασμό με τη χρήση χημικών ουσιών προβλέπεται να μειώσει τα σωματίδια που εκπέμπονται κατά την απόθεση του φορτίου κατά 90%. Το δεύτερο μέτρο, αφορά στην ηλεκτροδότηση των πλοίων (coldironing) κατά την παραμονή τους μέσα στο λιμάνι. Αυτό το μέτρο θα έχει ως αποτέλεσμα το μηδενισμό των εκπομπών από τα πλοία κατά την παραμονή τους στο λιμάνι (hotellingmode).

Στους Πίνακες 2 και 3 φαίνονται οι ποσοστιαίες μεταβολές των εκπομπών ρύπων σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης καθώς και στην περιοχή του λιμένα της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της εφαρμογή των δύο προαναφερόμενων μέτρων/δράσεων. Είναι προφανές, ότι με την εφαρμογή των δύο μέτρων παρατηρείται σημαντική μείωση στις εκπομπές σχεδόν σε όλους τους ρύπους εντός του λιμένα της Θεσσαλονίκης.

 

Πίνακας 2. Επί τοις εκατό μεταβολή των μελλοντικών εκπομπών ρύπων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω της εφαρμογής μέτρων μείωσης των εκπομπών ρύπων

CO

NOx

SΟx

NMVOCs

NH3

PM10

PM2.5

-4.72%

-1.46%

-1.68%

-4.64%

0.00%

-8.09%

-4.37

 

 

Πίνακας 3. Επί τοις εκατό μεταβολή των μελλοντικών εκπομπών ρύπων εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης λόγω της εφαρμογής μέτρων μείωσης των εκπομπών ρύπων

CO

NOx

SΟx

NMVOCs

NH3

PM10

PM2.5

-79.72%

-45.60%

-15.46%

-81.51%

0.00%

-49.54%

-68.77%

 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε πατώντας εδώ: /img_web/pagine/files/Identification%20of%20the%20risk%20activities_Thessaloniki.pdf