ΤΟ ΕΡΓΟ

A.P.I.C.E

Κοινή στρατηγική για την Μεσόγειο και τις τοπικές πρακτικές δράσεις για την μείωση εκπομπών του λιμένα , των βιομηχανιών και των πόλεων.

 

Τα λιμάνια αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό δυναμικό για την οικονομική ανάπτυξη σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά έχουν επίσης πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που οφείλονται στις πολλαπλές πηγές εκπομπών. Η παρουσία των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές συγκρούσεις που πρέπει να ρυθμιστούν από τους θεσμικούς φορείς.

 

To APICE– ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής Συνεργασίας MED2007/2013 (www.programmemed.eu) - σκοπεύει να αναπτύξει μια – βασισμένη στη γνώση - προσέγγιση για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την βιώσιμη ανάπτυξη των λιμενικών δραστηριοτήτων, διαχειριζόμενη από χωροταξικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες περιλαμβάνουν και την περιοχή  γύρω από τα λιμάνια.

Η σύγκριση μεταξύ των στοιχείων που αποκτήθηκαν σε πέντε διαφορετικές Πιλοτικές Περιοχές (Βενετία, Γένοβα, Βαρκελώνη, Μασσαλία και Θεσσαλονίκη) θα επιτρέψει την επικύρωση ενός κοινού προτύπου για την οικοδόμιση σεναρίων παρέμβασης, των οποίων η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα πραγματοποίσης θα εξεταστούν στο πλαίσιο του έργου.

Τα μέτρα του έργου θα παραδοθούν στους υπευθύνους για την χάραξη πολιτικής, για να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα αστικά ρυθμιστικά σχέδια και τις λιμενικές επενδύσεις, και να προκαλέσουν πιθανή χρηματοδότηση οικολογικών κινήτρων, προκειμένου να:

·      συγχωνεύσουν περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες των πολιτικών των πόλεων – λιμανιών

·     υποστηρίξουν  φιλικές προς το περιβάλλον αλλαγές στις πρακτικές ναυτιλίας και τις μειώσεις εκπομπών (π.χ. Γαλάζια σημαία κ.λπ. ..) από τα εμπλεκόμενα λιμάνια.

Στη βάση των σεναρίων και των οικονομικώς αξιολογημένων επιλογών, το πρόγραμμα APICEθα ωθήσει τις λιμενικές αρχές, τους πλοιοκτήτες και τους χειριστές φορτηγών – πλοίων  προς εθελοντικές συμφωνίες, οι οποίες  μπορεί να συμβάλλουν συγκεκριμένα , σε μεσοπρόθεσμη βάση , στη μείωση των εκπομπών και στην βελτίωση της περιβαλλοντικής ισορροπίας των πόλεων – λιμανιών.

Το APICEχαρακτηρίζεται από υψηλή αναπαραξιμότητα,καθώς τα επιτεύγματά του είναι επεκτάσιμα και προσαρμόσιμα.